Çalışma İzni Nedir

 

Çalışma İzni Nedir      Gsm 0530 126 70 50   Acil  Çalişma İzni 

Türkiye’de yabancı uyruklu bir kişinin herhangi bir işverenlikte çalışabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından adına düzenlenen belgeye Çalışma İzni denir.   
 
Çalışmak amacı ile ülkemizde bulunan T.C. uyruklu olmayan tüm yabancılar,4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri hakkındaki kanun gereği çalışma izni almak zorundadır.Türkiye'de çalışma izinleri T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenir. Bakanlıktan izin istemlerinde yabancı personel adayının geçmiş   tecrübe ve bilgi birikimine,eğitimine ve ikametiyle ilgili belgelere bakılmaktadır.Bunun yanında bir diğer önemli etken yabancı personelin istihdam edileceği işverenliğin durumudur.Kanunlarımıza göre çalışma izni verilebilmesi için, işverenin ve çalışacak olan yabancının sahip olması gereken kriterleri karşılayabiliyor olması beklenir. Kriterlerin karşılanması halinde, çalışma izni alınabileceği anlamı çıkarılmamalıdır. Bahsedilen kriterler, başvuru yapılabilmesini teminen gereklidir.    
 
Çalışma İzni verilmesinde ;

 • İş piyasasındaki durum,
 • Çalışma hayatındaki gelişmeler,
 • İstihdama ilişkin sektörel, coğrafi ve ekonomik konjonktür,
 • Yabancının yerini doldurabilecek aynı niteliğe sahip Türk personelin bulunmaması,
 • Yabancı personelin mensup olduğu ülke,
 • Yabancı personelin uzmanlık alanı, nitelik ve yetkinlikleri,
 • Yabancının eğitim durumu,
 • İşin özel niteliğini gösterir bilgiler,
 • Yabancının güvenlik soruşturması
 • Çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı vb , gibi etkenler Bakanlık uzmanlarınca değerlendirmeye alınarak son karar verilir.

 
Şirketinizin ve çalışacak yabancı personelin evraklarının uyum ve uygunluğu, Çalışma Bakanlığının değerlendirme  kriterleri gözetilerek hazırlanan bir dosya ile desteklenmeli ve çalışma izni alma olasılığı en yüksek seviyeye ulaştırılmalıdır.Çalışma izinleri konusunda başarı sağlamak,konusunda tecrübeli uzmanlarca hazırlanmış eksiksiz bir başvuru dosyasına ve düzenli olarak başvuru takibine bağlıdır.

Çalışma İzni Nasıl Alınır

 

Çalışma izni almak için yapılacak başvurularda, kriterlerinize göre iki farklı başvuru seçeneği vardır.
 

 • Yurtiçi Başvurusu : Çalışacak olan personelin  en az 6  ay süreli geçerli ikamet tezkeresi olması gerekir.İkamet tezkeresi sahibi yabancı için çalışma izin başvurusu gerekli belgelerle beraber Çalışma Bakanlığına yapılabilir.
 • Yurtdışı Başvurusu : Bu başvuru seçeneğinde " İkamet Tezkeresi " şartı aranmamaktadır.Yabancı personel kendi ülkesindeki veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türk Temsilciliği aracılığı ile çalışma izni başvurusunu başlatması ve ardından Türkiye'deki işvereni de gerekli belgeleri hazırlamış olarak Çalışma Bakanlığına başvurusunu gerçekleştirmesi gerekmektedir.

NOT :  Yabancı çalışma izninde ilk başvuru çok önemlidir.Çünkü çalışma izni başvurusu reddedilen/olumsuz yanıtlanan yabancı personel için ,1 sene boyunca aynı işveren yeniden başvuruda bulunamaz. Ayrıca ilk başvurunun reddedildiği bilgisi tüm şirket kayıtlarında yer alacağı için sonraki başvuruları da olumsuz yönde etkileyebilir.Eksik ya da yanlış düzenlendiği,gerektiği şekilde takip edilmediği için ret cevabı alan başvurular nedeniyle birçok firma zaman ve prestij kaybına uğramıştır.Bu sebeplere dayanılarak çalışma izni başvurusu konusunda profesyonel bir destek almanız tavsiye edilmektedir.

Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler

 
 • TC vatandaşının (işverenin) ikamet senedi
 • İşverenin kimlik fotokopisi
 • Çalışanın pasaport önyüzü
 • Çalışana ait 4 adet vesikalık fotoğraf
 • İşverenin nüfus sureti örneği
 • E-devlet şifresi (E-devlet şifresini vermek istemiyorsa şubeye gelerek kendisi de sisteme girebilir.)
 • İşverenle çalışan arasında sözleşmesi (tarafımızda düzenleniyor)
 • Çalışma izni dilekçesi (tarafımızca düzenleniyor)
 • İşveren tarafından davetiye (tarafımızca düzenleniyor)

 

Bakanlık İzin Değerlendirme Kriterleri

4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 13 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA BELİRLENEN VE 2/8/2010 TARİHİNDE UYGULANMAYA BAŞLANILAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİN TALEPLERİNE İLİŞKİN OLARAK BAŞVURU SAHİBİ İŞYERLERİNİN VE YABANCILARIN KARŞILAMASI ZORUNLU OLAN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
 
1.Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır.

2. İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

3. Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2 nci madde, yabancı devlet havayollarınınTürkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1 inci ve 2 nci maddeler uygulanmayacaktır.

4. İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.

5. İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre,başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;

a. Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,

b. Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,

c. Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, masör, masöz, müzisyen, sahne sanatçısı, akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar asgari ücretin 3 katı,

d- Turizm-Animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri ünvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı.

e. Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.

6. Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.

7. Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.

8. Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde çalıştırılacak yabancılara ilişkin çalışma izin taleplerinindeğerlendirilmesinde 1 inci ve 2 nci maddelerde belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.

9. İleri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde Genel Müdürlük Makamınca verilecek onay üzerine 1 inci ve 2 nci maddelerle belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.

10. Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırım koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel dışında istihdam edilecek yabancılar için, 1 inci madde ile belirlenen kriter, işletmenin ülke çapındaki tüm işyerlerinde çalışan T.C. vatandaşı sayısı esas alınarak uygulanır.

 

 

 

 

 

 

Vize Takip © Tüm Hakları Saklıdır.